52452-DALHART GRAIN LLC, PLS Spanish

52452-DALHART GRAIN LLC, PLS Spanish